Informace o nás

Historie naší činnosti sahá do roku 2006, kdy se na podzim rozjel projekt Exit 316 a více jak deset holek ze Sulíkova a Petrova se začalo scházet u Megy doma. Každé setkání mělo stejné téma, jako díl pořadu Exit 316, který v tu dobu běžel na České Televizi. Po nějakém čase nám byla nabídnuta místnost na faře, kde se odstartovalo první farní ,,spolčo“. Začali jsme jezdit na různé akce (vikariátní setkání mládeže, akce společně s Wembloud Clubem Letovice).

Uběhl zase nějaký čas a Bůh si povolával nové vedoucí,  mezi  kterými se vytvořily takové pouta, že to někteří stvrdili i snubními prsteny. A tak vznikl klub Megošek v Sulíkově a klub Trozsečníků v Rozseči. Během dalších měsíců se rodily v hlavách vedoucích nové a nové myšlenky, až se z toho vyklubaly vynikající a zážitkové tábory.

Na začátku měsíce září roku 2010 se tým rozrostl o nových 8 členů, kteří absolvovali dvouletý animátorský kurz. Ti také rozhodli o novém názvu, který spojoval Megošky a Trozsečníky- FARMA (název vyplývá ze dvou slov FArnost  sv. MAgdalény). Tentýž měsíc jsme na popud P. Františka Blahy, začali pracovat na projektu, který se stane součástí tehdy Občanského sdružení Salesiánského hnutí mládeže (SHM).  Projekt byl schválen a tak se náš klub stal oficiálně Klubem SHM. Tato změna přinesla zejména možnost pravidelného finančního příjmu a také pojištění jak pro vedoucí, tak i pro děti na táborech a společných setkání. 

Cílem Klubu SHM Sulíkov je vést děti k živému Bohu. Naším přáním je, aby děti mohly zažít s Bohem osobní vztah. Dalším záměrem našich aktivit je vést dětí a mládež k pro-sociálnímu chování a budovat tak novou a ohleduplnou generaci.
Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde (Lukáš 18, 16n)

 

 

Svatá Maří Magdaléno, která jsi byla nejprve zklamána nepravou láskou.
Pomáhej nám nacházet v Pánu Ježíši zdroj veškeré milosti
a útěchy na touhy našeho srdce.
Uč nás odvaze žít z víry, překonávat odsuzování druhých
a nezmalomyslnět nad svou ubohostí.
Ať vůně tvé lásky, s níž jsi vzácným olejem potírala nohy Pánu života,
i nás stále obrací s kajícností k Ježíši Ukřižovanému,
který nás může zbavit jakéhokoliv hříchu.
Pomáhej nám svou přímluvou, abychom se stali zvěstovateli radosti
a naděje ve Zmrtvýchvstalého Pána všude tam,
kde schází pravý pokoj, víra a láska.
Amen