Zdravá rodina - příspěvek na tábor ! od VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí v rámci programu Zdravá rodina příspěvek ve výši 1000,– Kč mj. na úhradu účasti dětí na letním táboře. Informujte o této možnosti rodiče dětí z vašeho oddílu.

 

Na táboře si děti mohou vyzkoušet činnosti, které by s rodiči pravděpodobně nezažily (foto Veronika Benešová, LLM)

Mimořádný příspěvek do výše 1 000 Kč (dle částky na platebních dokladech) může dítě získat např. na prázdninový letní tábor, tábor s cílenými pohybovými aktivitami nebo příměstský letní tábor (v počtu min. 4 dny, nemusí být po sobě jdoucí), jehož se dítě zúčastní do 31. 8. 2013.
Příspěvek je možno čerpat pro děti ve věku 6–15 let (14 let + 364 dní).
Uznávány budou platební doklady s datem vystavení již od 1. 1. 2013.

Bližší informace naleznete na: https://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/zdrava-rodina/zdrava-rodina-bonus-2013

Základní podmínky pro vyplacení příspěvku

• Podmínkou pro získání příspěvku je pojištění dítěte u VZP (dítě je v den podání žádosti o příspěvek pojištěné u VZP ČR a nehlásí se k jiné zdravotní pojišťovně). Příspěvky nemohou čerpat osoby vyňaté ze systému veřejného zdravotního pojištění.
• Bonusový příspěvek může klient čerpat pouze 1x.
•Výše příspěvku závisí na součtu částek na platebních dokladech (do max. 1 000 Kč).
•Příspěvky lze vyplácet do 10. 8. 2013 nebo při vyčerpání limitu.

•K žádosti o vybraný příspěvek je třeba předložit originál platebního dokladu v českých korunách, s datem zaplacení v příslušném časovém rozpětí (samotné aktivity nemusí v tomto období již proběhnout).
•Žádost o příspěvek lze podat osobně na pracovištích VZP ČR, zákonný zástupce se prokazuje na základě úřední listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, soudním rozhodnutím).
•Příspěvek se vyplácí v hotovosti nebo na bankovní účet žadatele (zákonného zástupce). V případě, že žadatel není pojištěncem VZP ČR, je možná výplata příspěvku pouze na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Na telefonický dotaz jsme dostali ještě upřesňující informaci o náležitostech dokladů plateb za tábor: je třeba mít vystavený příjmový doklad od oddílu nebo organizace na uhrazenou částku za tábor. V případě bezhotovostní platby, je třeba předložit fakturu vystavenou oddílem s razítkem a potvrzením, že byla částka uhrazena (výpisem z účtu, ze kterého byla částka uhrazena, ústřižkem složenky apod.).