Zamyšlení na březen - ze shm.cz

 

Zamyšlení na březen - dar víry

Další v řadě ctností, nad kterými můžeme uvažovat, je víra. 

V roce, který papež vyhlásil rokem víry, bych ráda navázala na ctnosti a to zamyšlením nad nadpřirozeným darem víry a péči o ní.

 

DAR VÍRY

Sv. Pavel píše korintským křesťanům: „My nehledíme k tomu, co je viditelné, nýbrž k tomu, co je neviditelné, neboť věci viditelné jsou pomíjející, neviditelné však věčné. 2 Kor. 4,18

Víra je ctnost. Je to ctnost nadpřirozená. Víra nutně vzhlíží k vzhůru, je základem, podstatou, začátkem věcí, které očekáváme. Předmětem víry je Bůh.Sv. Tomáš se vyjadřuje k daru víry takto: „Víra je zběhlost mysli, kterou se začíná život věčný v nás a působí, že rozum dává souhlas k věcem neviditelným.“

Člověk se má starat o svou víru a její vzrůst. Je-li mu svěřena péče o duchovní blaho jiných, aby dbal i o jejich víru. Jsou to zvláště rodiče a vychovatelé, jímž je svěřená výchova dětí, kteří nesou na sobě odpovědnost i za víru, a pak i za spásu těch, které jim Bůh svěřil.

Nabízí se otázka jak děti vést a vychovávat? Víme přece, že mnozí slyšeli Krista a viděli jeho zázraky a nešli za ním. A stejně tak je tomu i dnes. Důležité jsou vnitřní pohnutky – a to je především milost Boží. Zázrak, slyšené slovo hýbe jen zvenčí. Milost se dotýká vůle člověka        a naklání ji tam, kam ji volá Bůh. Bůh může vést člověka cestami, které jsou mnohdy lidsky málo pochopitelné, ovšem chápe je ten, kdo rozumí Bohu.

K pojmu víry patří také vlastnost stálosti a vytrvalosti. Už to, že víra je ctnost, to znamená zběhlost v konání dobra, svědčí o její stálosti. Jen úkonem nevěry lze pozbýt víry.

Naše víra by měla být živá. Je živá ta víra, která je spojena s nadpřirozenou láskou. A pak nazýváme živou tu víru, která se projevuje skutky. U dospělého člověka by měla být víra živá obojím způsobem. Pro dítě je ještě těžké konat dobré skutky. Víra má pronikat celý život křesťana, jemuž byla udělena Bohem. To znamená, že život je proniknut zásadami víry, které jej vedou jak v myšlení, tak v činu.

Co nastává, když v duši hyne víra? Tím více člověk propadá do pověr, která lidem nahrazuje víru. Co posiluje víru: duchovní četba, dobré přednášky na duch.témata, homilie, rozjímání Božího slova atd.

Čím hlubší víra a bohatší její plody, tím máme více naděje na jasné světlo, plynoucí        z moře nekonečné Boží lásky a moudrosti.